KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka ovat työnhakijoina ja Työvoiman palvelukeskuksen asiakkuudessa.

Tavoitteena on luoda pitkään työttömänä olleelle polku avoimille työmarkkinoille, parantamalla hänen elämänhallintakykyjään ja työssäkäyntivalmiuksiaan. Valmennusasiakkaan kuntouttavan työtoiminnan päämäärä ja tavoitteet, johdetaan hänen aktivointisuunnitelmastaan. Palvelu sisältää työtoiminnanohjausta, yksilöohjausta, tilannekartoituksen, toiminnallisen työkyvyn arviointia, palvelunohjausta, työelämävalmennusta, työhönvalmennusta sekä tarvittavat verkostopalaverit.

Jaana Helin
Yksilövalmentaja
puh. 044 500 5018

Saila Palkki
Yksilövalmentaja
puh. 044 089 8950

 

KiVa-valmennuksella pyritään edistämään suomen kielen, työkulttuurin ja työelämätaitojen oppimista sekä suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Tarkoituksena on tukea maahanmuuttaja-asiakasta hänen kielitaitonsa ja työelämätaitojen kehittymisessä siten, että hän kykenisi osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun valmennustoimintaan kolmen kuukauden jakson jälkeen.

Tavoitteena on, että asiakkaan suomen kielen taito kehittyy. Opetuksen suunnittelussa käytetään soveltaen hyväksi aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelmaa. Pääpaino oppimisessa tulee olemaan kommunikatiivisen kielitaidon kehittyminen ja tavoitteena on rohkaista opiskelijoita käyttämään kieltä arkielämän eri tilanteissa.

Lisäksi tavoitteena on, että asiakas tutustuu suomalaiseen työelämään, kulttuuriin ja verkostoihin sekä saa osallisuuden kokemuksia. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että asiakas kykenee vastaanottamaan ja sitoutumaan esimerkiksi TE-hallinnon työllistämistä edistäviin palveluihin, koulutukseen tai palkkatyöhön.

Palvelun kohderyhmä: Maahanmuuttajat, joilla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai eivät ole oppineet kieltä kielikursseilla. Vähintään kolme vuotta Suomessa asuneita henkilöitä, jotka ovat eri-ikäisiä ja tulevat eri kielialueelta.

Asiakkaat ohjautuvat palveluun Työvoiman palvelukeskuksen tai Työn Paikka-hankkeen ohjaamina, kuntouttavan työtoiminnan statuksella. Tarkemmat tavoitteet laaditaan asiakkaan ja lähettävän tahon sekä palvelun tuottajan yhdessä laatimassa aktivointi- tai työllistämissuunnitelmassa.

Merja Kilpiäinen
Yksilövalmentaja
puh. 044 089 9052