Reitti ammattiin -palvelu on Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin hallinnoima ja Uudenmaan ELY - keskuksen ja Hämeenlinnan kaupungin rahoittama tuetun oppisopimuskoulutuksen palvelu.

Reitti ammattiin -palvelu

Kehitämme Luotsi-säätiössä tuettua oppisopimuskoulutusta ja workshop - toimintaa yhteistyössä Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston, Koulutuskeskus Tavastian, Hämeenlinnan TE - toimiston ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Pyrimme yhdessä madaltamaan kynnystä lähteä opiskelemaan ammattia tai jatkaa keskeytyneitä opintoja. Räätälöimme oppisopimuskoulutuksen opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan.

Palvelun kohderyhmä on 17–28 vuotiaat nuoret, joille opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa ei ole toimiva vaihtoehto. Tuettu oppisopimuskoulutus sopii esimerkiksi nuorille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta, erilaisille oppijoille, maahanmuuttajille, ammatilliset opinnot keskeyttäneille tai alan vaihtajille. Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa tutkinnon pääsääntöisesti työpaikalla työskennellen ja saada tukea työssäoppisessa ja/tai teoriaopinnoissa.

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella alan oppilaitoksessa. Nuoren tulee olla valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen työskentelyyn ja opiskeluun hänelle laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tuettu oppisopimus sisältää työvalmentajan palvelun oppisopimuskoulutuksessa olevalle henkilölle. Tarkoituksena on myös edistää nuorten selviytymistä koulutuksesta ja tukea hänen oppimisvalmiuksiaan ja oppimaan oppimistaan tutortoiminnan avulla.

Oppisopimusopintojen alussa voi suorittaa opintokokonaisuuksien osia työskennellen Luotsi-säätiössä. Jatkossa opiskelu pyritään järjestämään alan yrityksessä tai yhteisössä. Voit myös aloittaa tuetut opinnot suoraan yrityksessä, kun sopiva paikka löytyy. Ammatillisia osia voit tarvittaessa täydentää Koulutuskeskus Tavastialla.

Luotsissa oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa esimerkiksi työharjoittelun tai Workshop - toiminnan jälkeen. Workshop - toiminnassa nuori voi kannustavassa ja innostavassa ilmapiirissä tutustua käsillä tekemiseen ja työhön eri muodoissa. Toiminnassa nuori saa monipuolista tietoa ja taitoa eri materiaaleista, työmenetelmistä ja - välineistä.

Mari Leskinen
Yksilövalmentaja
puh. 0400 576 734

MEDIA - GRAAFINEN: Painovalmiit julisteet, esitteet ja käyntikortit.

MEDIA - KOULUTUS on virallinen ECDL-testikeskus. Tutkintoina ovat eKansalainen sekä perustutkinnot; Start ja Core. eKansalainen on ECDL-tutkintojärjestelmään kuuluva perustutkinto. Se on suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään tietokonetta ja verkkopalveluita jokapäiväisessä elämässään: henkilöt, joilla ei ole juuri aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta, mutta jotka haluavat oppia tämän päivän tietoyhteiskunnassa vaadittavia tietoteknisiä perustaitoja.

Media

ECDL Start ja / tai Core -tutkinnon suorittajat saavat todistukseksi osaamisestaan Taitokortin, joka on kansainvälinen todistus tietoteknisestä osaamisesta. Moduulit ovat: (1) Tietojenkäsittelyn perusteet, (2) Laitteen käyttö ja tiedonhallinta, (3) Tekstinkäsittely, (4) Taulukkolaskenta, (5) Tietokannat, (6) Esitysgrafiikka, (7) Internet ja sähköposti.

Mika Mäkinen
ICT-järjestelmäasiantuntija
puh. 040 527 8613

Mika Virta
Työvalmentaja
puh. 044 089 9070

 

 

YKSILÖVALMENNUS

Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti nuoret alle 29-vuotiaat henkilöt, jotka tarvitsevat jollain elämän osa-alueella erityistä apua, tukea tai voimistamista.

Tavoitteena on valmentautujan tietojen ja taitojen lisääminen arjenhallinnan tukemiseksi.

Terveyspalvelut

Terveysvalmentajamme edistää asiakkaidemme fyysistä ja henkistä hyvinvointia, järjestämällä erilaisia kuntotestejä ja kuntoliikuntaa, sekä ohjaa asiakkaita liikunnan pariin.

Antti Pietilä
Terveysvalmentaja
puh. 044 089 8924

 

Talous- ja velkaneuvontamme on asiakkaillemme tarkoitettu matalan kynnyksen talousohjaus, jossa asiakas saa neuvoja ja ohjausta talous-ja velkaongelmien ratkaisemiseksi. Talous- ja velkaneuvoja neuvoo ja avustaa asiakkaitamme mm. velkojen maksuongelmissa ja velka-asioiden hoidossa, velkojen eri järjestelyvaihtoehdoista, neuvotteluissa velkojien kanssa, avustaa velkajärjestelyhakemusten laadinnassa ja antaa yleistä neuvontaa raha-asioiden hoidossa, sekä auttaa erilaisten etuuksien hakemisessa. Kaikki tämä tapahtuu asiakkaan ehdoilla.

Talous- ja velkaneuvonta

Merja Kilpiäinen
Yksilövalmentaja
puh. 044 089 9052

Sote-pajan tavoitteena on tarjota vanhustyöstä  kiinnostuneille asiakkaillemme mahdollisuus tutustua vanhusten parissa tehtävään työhön käytännön kautta, sekä auttaa heitä alan koulutukseen tai työhön hakeutumisessa. Palvelutalojen asukkaille hanke tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa, liikkumiseen liittyvää avustamista sekä erilaisia virkistysretkiä ja tutustumiskäyntejä asukkaiden toiveiden mukaan.